Select Page

הזדמנות לתמוך בפתיל תכלת!

כתמיד, גם השנה שקדנו על מספר פרויקטים מרגשים שנועדו להרחיב את המוּדעות למצווה היפה והחשובה של התכלת, ולהנגיש אותה לקהל רחב יותר. אנו פונים אליכם עתה, בסוף השנה הלועזית, כדי לסייע במימון הפרויקטים והפעילות החינוכית שלנו, כולל סבסוד תכלת לחיילים ותלמידי ישיבה, פרסומים בנושא התכלת, הרצאות ומחקר, וסיום בניית מרכז מבקרים.

עם תמיכתם נגיע לקהל רחב עוד יותר!